Udruženje Društvo za promociju prirodnih nauka „Nauka i svijet” (eng. Society for science advocacy „Science and the world“) osnovano je 2017. godine. Nezavisno je, nevladino, nestranačko, nereligijsko i neprofitno udruženje koje se zalaže za podršku razvoja nauke i obrazovanja, promocije nauke i naučne pismenosti, afirmisanje ljudskih prava i civilnog društva. Udruženje „Nauka i svijet“ promiče prirodne (bazične, primijenjene i razvojne nauke), ali i društvene nauke kroz naučnu komunikaciju i naučno novinarstvo. Radi na razvoju naučnog novinarstva u BiH, te na razvoju i promociji medijske i informacijske pismenosti u regionu putem portala Nauka govori i povezane kanale – naloge na društvenim mrežama i podkaste. Udruženje promiče ekstrakurikularno obrazovanje mladih i odraslih, te radi na borbi protiv dezinformacija vezanih za nauku. Bavi se odnosom nauke, demokratije, politike i društva.

Misija

Udruženje Društvo za promociju prirodnih nauka „Nauka i svijet” osnovano je 2017. godine. Nezavisno je, nevladino, nestranačko, nereligijsko i neprofitno udruženje koje se zalaže za podršku razvoja nauke i obrazovanja, promocije nauke i naučne pismenosti, afirmisanje ljudskih prava i civilnog društva. Radi na te na razvoju i promociji medijske i informacijske pismenosti.
Ime udruženja je omaž bh. akademiku prof. dr Ljubomiru Berberoviću čija jedna od knjiga nosi upravo naslov Nauka i svijet. Do svoje smrti, akademik Berberović je bio počasni član Udruženja „Nauka i svijet“ i njegovo javno djelovanje je uzor Udruženja.
Misija Udruženja „Nauka i svijet“ je otvorenom, jasnom i razumljivom komunikacijom približiti i popularizovati nauku, procese u nauci, naučna dostignuća i obrazovanje za bolji, zdraviji i znanjem zaštićen svijet. „Nauka i svijet“ je kao organizacija civilnog društva posvećena razvoju naučnog novinarstva i naučne komunikacije, te medijske i informacijske pismenosti. Aktivnosti organizacije usmjerene su na: poboljšanje naučne/znanstvene pismenosti, unapređenje medijske i informacijske pismenosti, borbu protiv dezinformacija, popularizaciju prirodnih, primijenjenih, ali i društvenih nauka organizovanjem predavanja i razgovora sa mladima u školama te kroz upotrebu novih medija – interneta, društvenih mreža; promociju značaja komunikacije između naučne zajednice, predstavnika vlasti i građana i unaprijeđenje komunikacije između ovih sudionika; zagovaranje promocije obrazovanja u oblastima prirodnih i primijenjenih nauka; zalaganje za prevazilaženje nelogičnih i neprirodnih podjela u obrazovanju s fokusom na obrazovanje djece i mladih; zalaganje za primjernu naučnih spoznaja u cilju zaštite zdravlja stanovništva i saradnja sa institucijama na ovim pitanjima.

Možete nas pratiti na Facebook Nauka Govori, Facebook VakcineBa, Instagram, Youtube, Tiktok.

Udruženje se bavi pitanjima istorije/povijesti/historije nauke/znanosti, filozofije nauke/znanosti i odnosom nauke, društva, politike i demokratije.

Istraživanje realizovano u saradnji s U-Report platformom o nivou naučne pismenosti koje je Društvo „Nauka i svijet” provelo 2019. godine, na uzorku od 3.349 ispitanika i ispitanica u Bosni i Hercegovini pokazalo je da odgovori čak polovine ispitanika na neka elementarna pitanja koja se odnose na nauku nisu u skladu sa naukom, odnosno pokazuju nizak stepen naučne pismenosti.

Pandemija COVID-19 je, odmah na početku, pokazala da postoje ozbiljni nedostaci kad je u pitanju medijska i naučna pismenost. Ključni problem je u činjenici da taj nedostatak nije uočljiv samo u grupama neobrazovanih i manje obrazovanih građana i građanki, nego je prisutan kod visokoobrazovanih ljudi, pa čak i u medicinskom sektoru koji je trebalo da se pobrine za zaštitu zdravlja stanovništva u saradnji sa institucijama vlasti.

Upravo s obzirom na sve ove pokazatelje, neophodno je naučne platforme poput stranica „Nauka govori“ i „Vakcine.ba“ koje je osnovalo i vodi Društvo „Nauka i svijet”, zajedno sa povezanim kanalima društvenih mreža i Youtube „Nauka govori“ učiniti što vidljivijim i dostupnijim, i to uz podršku svih tradicionalnih i novih metoda komunikacije o kojima će razmatrati ova strategija. Sam naziv vebsajta “Nauka govori” nastao je kao produkt saradnje sa UG “Zašto ne?/Raskrinkavanje kada smo razvili hešteg #NaukaGovori za potrebe javne kampanje informisanja o COVID-19 i vakcinama.

Udruženje „Nauka i svijet“ je registrovano u Bosni i Hercegovini, Ministarstvu pravde Federacije BiH kao pravni subjekt. Međutim, geografsko područje djelovanja i uticaja rada Udruženja „Nauka i svijet“ je širi i pokriva isto jezičko područje zemalja nastalih raspadom Jugoslavije- BiH, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju te dijasporu ovih zemalja. Udruženje je otvoreno za saradnju s drugim pravnim entitetima i individualcima sa sličnim ciljevima.

Projekti

2015. Blog „Quantum of Science“ – zaletak Nauka govori projkta i Udruženja „Nauka i svijet
2017. Popularna predavanja iz nauke po školama BiH i serija animiranih videa „Mala animirana škola hemije i fizike“
2018. „Njemački naučnici koji su promijenili svijet“ (donator Goethe institut BiH)
2018. Francuski naučnici koji su promijenili svijet“ (donator Ambasada Francuske u BiH)
2018. Organizacija izložbe „CERN u Sarajevu“, (donatori i koordinatori: CERN, Ambasada Francuske BiH, UNESCO, „Nauka i svijet“).
2018. Website Vakcine.ba – informativni blog o vakcinama, donor UNICEF/USAID, diskontinuirano, poluvolonterski projekt
2019. „Austrijski naučnici” (donor Austrijski kulturni forum)
2019. “Njemački naučnici koji su promijenili svijet 2“ – animirani videi o njemačkim naučnicima, u saradnji sa Ambasadom Savezne Republike Njemačke u BiH
2019. „Nauka– zajednički jezik planete“ –u okviru Dialogue for the future projekta UNESCO/UNICEF/UNDP BiH
2019-2020. „Američki naučnici i naučnice“, Kulturalni grant Ambasade SAD u BiH
2021. „Nauka, politika i demokratija“ – projekat članaka koji istražiju vezu nauke politike i demokratije, podržano od FOD BiH i European Endowment for demoracy
2022. Naučni podcast „Nauka govori“ u saradnji s Njemačkom ambasadom Sarajevo, 2022
2023. Nauka govori website: projekt čiji j donor European Endowment for democracy
2023. Eksplanatorno naučno novinarstvo, donor Internews.