Rezultat prirodnog horizontalnog transfera gena

 
 
Cefalopodi (glavonošci), grupa životinja u koju spadaju hobotnice i lignje, imaju sposobnost brzog mijenjanja boje zahvaljujući proteinima koji se zovu reflektini. Nedavna studija je pokazala kako su ovi proteini prvobitno nastali u nekim bakterijama koje žive u simbiozi sa ovim životinjama. U radu pod nazivom „Origin of the Reflectin Gene and Hierarchical Assembly of Its Protein“, objavljenom u časopisu Current Biology, grupa naučnika sa Univerziteta u Pekingu sekvencionirala je dijelove genoma bioluminiscentne bakterije Vibrio fischeri kako bi našli koje se to sekvence podudaraju sa genomom obične sipe (Sepia officinalis).
 
Spomenuta bakterija je simbiont sa mnogim morskim stvorenjima, a inače je to Gram-negativna bakterija i pomoću enzima luciferaze može oslobađati energiju u plavo-zelenom dijelu elektromagnetnog spektra. Geni koji kodiraju proteine odgovorne za regulaciju i pojavu bioluminiscencije nalaze se na lux–lokusu (lux-operon) i zovu se LuxR, LuxI (regulacija) i LuxA-G (stvaranje bioluminiscencije).
 

 

Naučnici su u genomu sipe našli dva podudaranja sa sekvencama ove bakterije, što sugerira da je došlo do horizontalnog transfera gena. Horizontalni transfer gena je svaki onaj transfer koji se ne dešava sa roditelja na potomke i najčešće se događa pomoću bakterijskih vektora. Pomoću kromatografije i elektronske mikroskopije, naučnici su utvrdili kako se molekule proteina reflektina udružuju i neku vrstu „cigli“, koje se dalje slažu u reflektivne ploče u koži glavonožaca i aktiviraju se pod dejstvom različitih bio-molekula, poput neurotransmitera.